Resources

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनको स्थानीयकरण

Summary

NCDRR DAY 1

Category:

NCDRR Presentations


Writer:

Rishi Raj Acharya


Published Year:

2022